Zarządzenie 01/08/2021

Karkonoskiego Klubu Karate w sprawie składek członkowskich
w sezonie 2021/22

Pierwsze zajęcia BEZPŁATNE!

Ważne!
Nowe konto:
Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai – PKO BANKO POLSKI nr 66 1020 2124 0000 8102 0229 0526

1. Jednorazowa składka roczna (ubezpieczeniowo-związkowa) dla wszystkich członków klubu wynosi 60 zł/rok szkoleniowy

– w przypadku rodzeństwa składka roczna uiszczana jest tak, jak za jedną osobę

2. Składki członkowskie w sezonie 2021/2022 wynoszą 130 zł miesięcznie
– składkę za m-c wrzesień uiszczamy do 15 września 2021 r. razem ze składką roczną:
130 zł składka wrzesień + 60 zł składka roczna = 190 zł
– od października do czerwca włącznie składki są stałe i wynoszą: 130 zł miesięcznie 

3. Płatności z wyjątkiem września dokonujemy do 10. dnia każdego m-ca:

  • W ramach jednej składki można brać udział w treningach wszystkich sekcji klubu

  • Istnieje możliwość opłacenia składek za cały rok z góry – 1360 zł/os.

  • Treningi 1 x w tygodniu wynoszą 90 zł miesięcznie i nie uwzględniają zniżek rodzinnych

4. W klubie obowiązują zniżki rodzinne:
– przy 2 osobach ćwiczących składka wynosi 110 zł miesięcznie od osoby
– przy 3 osobach i więcej ćwiczących składka wynosi 100 zł miesięcznie od osoby

5. Treningi nie odbywają się w dni oznaczone jako „czerwone” w kalendarzu a także w czasie przerw świątecznych w szkołach. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły lub choroby instruktora zajęcia można odrobić, biorąc udział w treningach innych sekcji.

Ważne!

– składka roczna, miesięczna lub inne – są zryczałtowane i stałe. Uwzględniają wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki w tym m.in. „zielone szkoły”, ferie zimowe, rekolekcje, matury, inne nieobecności na zajęciach. Absencja treningowa uczestnika nie ma wpływu na jej wysokość.
– samowolne odliczanie składek nie jest honorowane, usprawiedliwione odliczenia są możliwe tylko po uprzednim skonsultowaniu tego z instruktorem.
– w przypadku nieobecności powyżej 1 m-ca zwolnienie z opłacenia składki następuje tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego wysłanego skanem na adres mailowy klubu.
– w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przez cały miesiąc składka za ten m-c wynosi 60 zł
– w przypadku braku wpłaty składki instruktor ma prawo nie przyjąć na zajęcia
– składka płatna po terminie (po 10 dniu miesiąca) jest wyższa o 10 zł, jeśli nie został ten fakt uzgodniony z instruktorem

Z poważaniem,
Zarząd KKKS